Memòria de creació de la Càtedra Climent Guitart

Memòria de creació de la Càtedra Climent Guitart

Orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa.

1.- Justificació de la seva denominació i l’oportunitat de la seva creació atenent a les prioritats acadèmiques i estratègiques de la Universitat de Girona.

La proposta de creació de la Càtedra respon a la convicció en la rellevància d’impulsar la transferència de coneixement i la recerca multidisciplinar sobre l’activitat turística, especialment de la costa gironina. El naixement d’aquesta Càtedra coincideix en un moment econòmic i social difícil atès que encara no s’ha superat l’embat de la pandèmia sanitària que ha afectat greument al sector turístic. I, contra aquest embat es reacciona amb un nou impuls per reprendre una trajectòria de creixement empresarial i social estable pel futur del turisme de costa.

Al llarg de tota la costa gironina s’hi troben exemples de famílies que han contribuït amb el seu esforç, mitjans i estima a desenvolupar el que actualment ha esdevingut el sector econòmic i empresarial més rellevant a l’economia de les seves comarques. Climent Guitart representa aquesta tradició familiar. La història del propi sector turístic de la costa i l’empenta empresarial, per posar el focus en un futur esperançador pel sector, són les peces fonamentals en la creació d’aquesta Càtedra. En aquest punt convergeixen la Fundació Climent Guitart i l’Ajuntament de Lloret de Mar, que proposant aquesta Càtedra reconeixen que l’estudi i la transferència de coneixement al sector turístic, des d’una perspectiva multidisciplinar, és indispensable per a un territori tan divers com el gironí.

La creació de la Càtedra Climent Guitart està en consonància amb les prioritats estratègiques de la Universitat de Girona. La Universitat vol esdevenir un actor fonamental al territori més proper i amb la implementació de Càtedres mostra el seu compromís amb les institucions gironines.

Càtedra Climent Guitart: Orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa. Una declaració d’intencions compartides per la Fundació Climent Guitart, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Universitat de Girona, que esdevindrà la primera Càtedra de la Universitat de Girona a la comarca de La Selva i vinculada a un sector d’activitat clau pel territori gironí.

Orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa, respon a la intencionalitat europea d’afermar l’activitat econòmica basada en el coneixement de les dades, la digitalització, la presa de decisions a partir de la ciència i l’alineació de resultats empresarials amb els objectius de desenvolupament sostenible.

La Fundació Climent Guitart sempre s’ha distingit per la seva especial sensibilitat per difondre l’avantguarda de la recerca universitària, trobant sempre el suport de l’Ajuntament de Lloret de Mar. El que es planteja en aquesta Càtedra és fer un salt endavant per posar en valor la transferència de coneixement tant a nivell nacional com internacional per orientar les estratègies de futur al sector, innovar a partir de la investigació aplicada i d’aquesta manera oferir línies de millora de la competitivitat al sector. Aquesta Càtedra pretén ser el revulsiu que el turisme de costa necessita per posicionar-se millor en un món post pandèmic i esdevenir més competitiu.

2.- Objectius, funcionament i previsió d’actuacions de la Càtedra.

La Càtedra pretén esdevenir un impuls a l’estudi, projecció pública i difusió de l’activitat turística i la seva història. Aquest impuls ha de ser multidisciplinar i les àrees de coneixement que la Càtedra vol difondre són: l’economia, l’empresa, la geografia, la cultura, societat, el patrimoni natural i cultural.

Les actuacions de la Càtedra es centraran en quatre àmbits:

- Organització de conferències, jornades, seminaris i congressos. Anualment es realitzaran activitats de difusió del coneixement d’aspectes relacionats amb l’activitat econòmica i empresarial vinculada al sector turístic de la costa catalana, i la gironina en especial. La Càtedra es compromet a fer arribar el coneixement a la ciutadania.

- Creació d’aliances a nivell nacional i internacional per impulsar una Xarxa R+D+I Turística. L’activitat del primer any de la Càtedra es centrarà en teixir les aliances a nivell nacional, per anar conformant un grup d’investigadors de diferents àmbits territorials amb línies d’estudi compartides. El segon any, es cercaran les aliances a nivell europeu per enfortir la xarxa amb experiències i investigadors de reconegut prestigi. L’objectiu per al tercer any de la Càtedra serà l’organització d’un Simposi internacional on es reculli el coneixement d’aquesta xarxa en recerca, desenvolupament i innovació turística.

- Promoció de la recerca al territori. La Càtedra promourà la recerca de joves investigadors a través de la creació de premis a la recerca sobre l’activitat turística a la costa. Es premiarà la recerca als estudiants de secundària (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) i als estudiants de graus i màsters universitaris. S’estudiarà la possibilitat de fer efectiva la convocatòria d’una beca per a la recerca sobre temes d’interès per al sector.

- Comunicació. La creació d’una plana web, participació a xarxes socials, creació d’una col·lecció de publicacions i, en general, vetllar per la imatge corporativa de la Càtedra seran algunes de les actuacions més transversals a totes les activitats que es realitzin a la Càtedra.

Pel que fa al seu funcionament, les entitats que constitueixen la Càtedra, signatàries del conveni de creació, són la Fundació Climent Guitart, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Universitat de Girona. Tanmateix, es cercarà la col·laboració amb altres institucions, entitats, associacions o empreses per desenvolupar les seves activitats.

La càtedra serà dirigida pel seu director o directora i per la Comissió de Seguiment. D’acord amb el que preveu el Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona, el director o directora és l’òrgan de direcció i administració de la Càtedra i és nomenat pel rector. La proposta de nomenament es farà en el conveni de constitució de la Càtedra. La Comissió de Seguiment estarà formada pel director, un representant per part de la Universitat de Girona designat pel rector i un per cadascuna de les entitats signatàries del conveni de constitució. Aquesta Comissió serà l’òrgan de seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc del conveni i s’haurà de reunir almenys un cop a l’any per a l’aprovació del pla anual d’activitats i el pressupost i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.

3.- Pla d’actuacions del primer any i proposta de pressupost.

La primera actuació serà la presentació pública de la Càtedra. Celebrant una conferència que iniciarà la col·lecció de publicacions dirigides a la difusió del coneixement a la ciutadania.

Es realitzaran actes de presentació de la Càtedra a diferents nivells institucionals i es dissenyarà i crearà la imatge corporativa.

Les actuacions del primer any es centraran en establir i enfortir les aliances entre universitats i altres institucions que puguin col·laborar en l’intercanvi de coneixement a nivell nacional. El segon any s’ampliaran les aliances amb la Càtedra a nivell internacional.

També s’organitzaran diverses conferències dirigides a la difusió ciutadana.

Es realitzarà la primera convocatòria de premis a la recerca, un per a estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior i un altre per a estudiants universitaris. L’objectiu és atraure el talent i el coneixement dels joves cap al món turístic.